Ogólne Warunki Umów

Ogólne Warunki Umów

Plik .pdf do pobrania

1. Zastosowanie Ogólnych Warunków Umów
1.1. Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) z firmą Z.P.U.H. AMSTAL Maciej Jóźkiewicz z siedzibą w Giebułtowie przy ul. Judyty 18, 32-085 Giebułtów (zwaną dalej: AMSTAL), o ile Umowy te nie stanowią w swej treści inaczej.
1.2. Zawierając umowę Zamawiający akceptuje Ogólne Warunki Umów i godzi się na włączenie ich do treści Umowy.

2. Zawarcie umowy
2.1. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje przekazywane przez AMSTAL do publicznej wiadomości stanowią zaproszenie do negocjacji, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę.
2.2. AMSTAL realizuje zamówienia na podstawie pisemnej Umowy albo zamówienia przesłanego drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzonego w formie pisemnej przez AMSTAL, chyba że zamówienie może być zrealizowane na warunkach w nim wskazanych przez Zamawiającego.
2.3. W wypadku gdy Zamawiający złożył zamówienie z zastrzeżeniem zmian w stosunku do oferty AMSTAL, Umowa dochodzi do skutku o ile AMSTAL potwierdzi zmiany.

2.4. Brak potwierdzenia przez AMSTAL w terminie 2 dni o możliwości przyjęcia zamówienia Zamawiającego do realizacji jest równoznaczny z odmową realizacji zamówienia.

2.5. Termin realizacji Umowy jest określony w Umowie i może ulec przedłużeniu na mocy jednostronnego oświadczenia AMSTAL w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie nagłe, niezależne od woli stron, niemożliwe do przewidzenia,
b) nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie,
c) nie wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Umów oraz innych uzgodnionych w Umowie.
2.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.4 powyżej termin realizacji ulega przedłużeniu o ilość dni występowania przeszkody oraz dodatkowo o 3 dni robocze.

3. Wynagrodzenie
3.1. Jeżeli strony nie uzgodnią w Umowie inaczej, wynagrodzenie za wykonanie Umowy nie obejmuje kosztów opakowania, transportu, wydania i ubezpieczenia w transporcie.
3.2. Wynagrodzenie ulega powiększeniu o podatek VAT w wysokości określonej odpowiednimi przepisami.
3.3. Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do dokonywania jakichkolwiek potraceń w rozumieniu art. 498 k.c. z wynagrodzeniem przysługującym AMSTAL.

4. Obowiązki i uprawnienia AMSTAL
4.1. AMSTAL jest obowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego w ilości oraz o jakości ustalonej w Umowie. W braku szczegółowych ustaleń wymagana jest średnia jakość usług.
4.2. Wzorniki kolorów lakierów proszkowych mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy ustalenia treści Umowy.
4.3. AMSTAL może wykonywać Umowę za pomocą podwykonawców.
4.4. W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia, AMSTAL może, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty, odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W
takim przypadku wszystkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do AMSTAL stają się natychmiast wymagalne.
4.5. AMSTAL jest uprawniona do naliczenia wynagrodzenia za przechowanie nieodebranego w umówionym terminie przez Zamawiającego przedmiotu umowy, w wysokości 100 zł netto za każde
rozpoczęte 24 godziny przechowania, począwszy od upływu wyznaczonego terminu odbioru.
4.6. Odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy odbywa się przy jego fizycznym odbiorze. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi ryzyko jego uszkodzenia lub utraty.
4.7. Szczegółowe warunki dotyczące wykonywanej przez AMSTAL usługi obróbki metalu:
a) Zamówienie, obok nazwy firmy Zamawiającego oraz danych kontaktowych, powinno zawierać w szczególności:
I. numer zamówienia,
II. numer i datę oferty, jeżeli zamówienie jest składane w oparciu o wcześniejszą ofertę sporządzoną przez AMSTAL,
III. specyfikację elementów określającą ilość detali,
IV. materiał(y) z jakiego zamówienie powinno zostać wykonane,
V. zwymiarowane rysunki elementów oraz dokumentację techniczną, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia,
VI. informację o konieczności dostarczenia przez AMSTAL deklaracji zgodności czy też atestów na materiał(y), z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia,
VII. wskazanie, czy przedmiot zamówienia zostanie odebrany osobiście czy ma być dostarczony do Zamawiającego, w tym wskazanie osoby, która ma odebrać przedmiot zamówienia – w przypadku braku wskazania upoważniony jest pracownik firmy będący pod wskazanym adresem firmy,
VIII. inne niezbędne elementy, bez których zamówienie nie może zostać zrealizowane.
b) Zamawiający zrzeka się uprawnień do uzyskania informacji od AMSTAL o braku zdatności przedmiotu umowy do użytku zgodnego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. AMSTAL jest związana poleceniem Zamawiającego w zakresie opisanym w zamówieniu i zwolniona z obowiązku informowania Zamawiającego o okoliczności wskazanej powyżej.
c) Usługa obróbki strumieniowo-ściernej (w szczególności poprzez korundowanie, śrutowanie etc.) jest wykonywana na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Zamawiającego i nie jest objęta gwarancją.
d) W braku odmiennej Umowy AMSTAL nie jest zobowiązany do wykonania usługi stępiania ostrych krawędzi, oczyszczania powierzchni, fazowania, szlifowania oraz żadnej dodatkowej obróbki przedmiotu zamówienia.
e) W braku odmiennej Umowy AMSTAL nie jest zobowiązany do wykonania usługi usunięcia „zadziora”, jaki powstaje podczas ciecia laserowego w miejscu początku pracy lasera oraz w miejscach tzw. mikropołączeń stosowanych w przypadku małych detali.
f) W braku odmiennej Umowy AMSTAL nie jest zobowiązana do wykonania usługi usuwania (poprzez polerowanie lub w inny sposób) „zarysowań” mogących powstać na dolnej powierzchni blachy, gdzie styka się ona z rusztem stołu roboczego maszyny.
g) Minimalna wartość usługi to w przypadku:
I. wycinania laserowego – 100 zł netto,
II. gięcia na prasie – 80 zł netto,
III. walcowania – 80 zł netto,
IV. spawania – 80 zł netto.
Powyższa cena nie obejmuje kosztów materiałów.
i) Termin realizacji zamówienia jest nie krótszy niż 7 dni.
j) AMSTAL nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w parametrach materiału na krawędzi ciecia wynikające bezpośrednio ze stosowania technologii ciecia laserowego.
4.8. Szczegółowe warunki dotyczące wykonywanej przez AMSTAL usługi lakierowania proszkowego i zasad udzielania gwarancji:
a) W przypadku wykonywania usługi przelakierowania jej cena jest większa o 15,00 zł netto za każdy m2 w stosunku do aktualnie obowiązującej ceny AMSTAL.
b) Usługa przelakierowania nie jest objęta gwarancją.
c) Usługa lakierowania elementów wykonanych ze stali nierdzewnej nie jest objęta gwarancją.
d) Minimalna wartość usługi dla pojedynczego koloru wynosi 100 zł netto.
e) W przypadku wykonywania usługi na profilach o różnej długości cena usługi jest większa o 15% netto w stosunku do aktualnie obowiązującej ceny AMSTAL.
f) Dla kolorów występujących w macie lub strukturze dopłata w wysokości 15% netto do aktualnie obowiązującej ceny AMSTAL.
g) Cena usługi lakierowania kształtowników aluminiowych i stalowych jest ustalana w oparciu o 100% powierzchni zewnętrznej tych elementów, bez względu na rzeczywistą powierzchnię lakierowania. W przypadku wykonywania usługi lakierowania jednostronnego (np. blachy, ofasunki) powierzchnia będąca podstawą obliczenia powierzchni wykonywania usługi lakierowania obliczana jest następująco:

i. szerokość powierzchni lakierowanej detalu 0-0,15 m – naliczane 100% powierzchni detalu,
ii. szerokość powierzchni lakierowanej detalu 0,15-0,25 m – naliczanie 100% powierzchni lakierowanej detalu + 50% pozostałej,
iii. szerokość powierzchni lakierowanej detalu powyżej 0,25 m – naliczanie tylko powierzchni lakierowanej detalu.
h) W przypadku nie umieszczenia w treści zamówienia numeru oferty specjalnej, obowiązują aktualne ceny AMSTAL.
i) Powierzchnia, na której AMSTAL ma wykonać usługę lakierowania, nie może być poddana wcześniejszej obróbce powierzchniowej.
j) Obróbka mechaniczna materiału polakierowanego powinna być wykonywana przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i doświadczenia życiowego z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych czynności. Przekroje surowe aluminium (miejsca cięte) muszą być zabezpieczone klejem dwuskładnikowym lub silikonem. Elementy lakierowane nie mogą podlegać obróbce materiału polegającej na wyginaniu, prostowaniu bądź zwijaniu ani żadnych innych powodujących zmianę lub strukturę przedmiotu obrabianego.
k) Nie objęte gwarancją są uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe na skutek odgazowania powłoki cynkowej.
l) Przy wykonaniu tej samej powłoki lakierniczej na różnego rodzaju materiałach (np. stal czarna, aluminium, stal ocynk) mogą wystąpić różnice w odcieniach koloru co nie stanowi wady wykonanej usługi.
m) W zamówieniu na lakierowanie należy podać stronę lakierowania. W przypadku braku takiej informacji usługa zostanie wykonana obustronnie.
n) W przypadku braku wskazania w zamówieniu miejsc na wykonanie otworów technologicznych AMSTAL wykona je na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego w miejscach przez siebie wybranych.
o) Nie stanowią wady usługi lakierowania powstałe w wyniku procesu technologicznego tzw. „odbicia od zawieszek.” W przypadku kształtowników właściwości procesu technologicznego powodują powstanie ok. 2 cm odpadu technicznego na każdym z końców kształtownika.
p) W przypadku wykonywania usługi lakierowania tzw. profili ciepłych (z przekładką termiczną) powłoka lakiernicza na przekładce ma pogorszoną jakość i właściwości, co nie stanowi wady usługi.
q) W przypadku wykonywania usługi lakierowania elementów skomplikowanych w miejscach trudno dostępnych takich jak zakamarki, naroża itp. powłoka lakiernicza może mieć pogorszoną jakość i właściwości, co nie stanowi wady usługi.
r) W przypadku braku specyfikacji materiałowej elementów, które mają zostać poddane usłudze lakierowania proszkowego, w tym wymagań co do maksymalnej temperatury obróbki, odpowiedzialność AMSTAL za zniszczenie materiału poddanego obróbce w sposób sprzeczny ze specyfikacją materiałową jest wyłączona.
s) Usługa lakierowania proszkowego i przygotowania powierzchniowego na aluminiowych stopach odlewniczych wykonywana jest jedynie pod warunkiem, iż materiały te zdatne są do wykonania na nich usługi (obróbki chromianowej i bezchromianowej). W przypadku braku wskazania metody obróbki chemicznej, AMSTAL wykona dowolne, przez siebie wybrane, chemiczne przygotowanie powierzchni. Wykaz aluminiowych stopów odlewniczych posiadających taką właściwość znajduje się w aktualnych wymaganiach „Wymagania Techniczne Znaku Jakości Qualicoat dla farb, lakierów i powłok proszkowych na aluminium dla celów architektonicznych.”
W przypadku zlecenia wykonania usługi lakierowania proszkowego i przygotowania powierzchniowego przez AMSTAL na aluminiowym stopie odlewniczym nie należącym do powyższego katalogu, usługa wykonywana jest na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Zamawiającego oraz nie podlega gwarancji.
t) Elementy cynkowane poddane procesowi lakierowania proszkowego muszą być wykonane ze stali gatunkowej zgodnie z normą PN-EN-ISO 1461:2011 „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań” wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny, data zatwierdzenia: 2011-02-24, data publikacji: 2011-03-04. Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%, a zawartość krzemu nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,12% oraz powyżej 0,3%. Ponadto, wartość Esi = Si+2,5xP (gdzie Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali) musi również spełniać wymogi jak dla (Si). Grubość powłoki cynkowej nie może przekraczać 85 mm. Powierzchnia ocynku powinna być gładka, bez zlewek i przetarć do surowej stali, a także wolna od zaprawek cynkowych, które mogą wpływać na brak przyczepności i powodować gazowanie powłoki. W przypadku niespełnienia powyższych parametrów, lakiernia zastrzega sobie prawo zastosowania (za zgodą Zleceniodawcy) obróbki zwiększającej przyczepność (korundowanie). W przypadku przetarć do surowej stali AMSTAL może zaproponować podkład epoksydowy lub ocynk proszkowy. Gwarancji nie podlegają elementy, na których ciągłość powłoki cynkowej została naruszona.
u) Zlecenie dotyczące malowania stali ocynkowanej musi zawierać informację: „wyrób cynkowany pod malowanie proszkowe”.
v) Materiał poddany procesowi przygotowania powierzchni a następnie procesowi lakierowania proszkowego musi być wykonany ze stopów aluminiowych lub stali, których powierzchnia nie uległa utlenieniu.
w) AMSTAL nie ponosi odpowiedzialności za różnice w odcieniu lub połysku wytworzonej powłoki lakierniczej w przypadku braku wyraźnego polecenia Zamawiającego w zakresie konieczności uzyskania efektu powtarzalności i kontynuacji usługi lakierowania proszkowego wykonywanej poprzednio dla Zamawiającego.
x) Nie stanowią wady przebarwienia powłoki lakierniczej na krawędziach materiału poddanego obróbce.
y) Nie stanowią wady nierówności powłoki lakierniczej wynikające z nierównomiernej struktury materiału.
z) Nie stanowią wady usługi lakierowania skutki niezapewnienia przez Zamawiającego szczelności spawów zabezpieczających przed wniknięciem do wnętrza elementu ścierniwa i kąpieli chemicznej.
aa) Polakierowane proszkowo elementy uszkodzone mechanicznie, chemicznie lub na skutek działania agresywnego środowiska (np. kwaśne deszcze, wysokie nasłonecznienie itp.) w trakcie ich używania nie podlegają gwarancji.
bb) Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 1 % powierzchni lakierowanego elementu.
cc) W przypadku wykonywania usługi lakierowania z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (np. farba proszkowa, odczynniki chemiczne) nie jest ona objęta gwarancją. AMSTAL może udzielić odrębnym pismem gwarancji na powyższą usługę pod warunkiem, że materiał dostarczony przez Zamawiającego jest zgodny z wymaganiami AMSTAL.
dd) Warunkiem gwarancji jest przeprowadzenie przez podmiot, który uzyska autoryzację AMSTAL, przeglądu technicznego elementów poddanych lakierowaniu proszkowemu celem ich wyczyszczenia
(umycia) zgodnie z instrukcją – nie rzadziej niż 1 raz na 12 kolejnych miesięcy.
ee) Ewentualna naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie wykonywana lakierami renowacyjnymi.
ff) Folia i inne materiały, w które jest pakowany polakierowany materiał przeznaczone są tylko i wyłącznie do zabezpieczenia na czas transportu i po zakończeniu transportu winny być niezwłocznie usunięte. Nieobjęte gwarancją są wady powstałe w wyniku nieusunięcia folii ochronnej i innych materiałów oraz powstałe na skutek nieautoryzowanego przez AMSTAL sposobu opakowania i przechowywania polakierowanych elementów.
gg) Nieobjęte gwarancja są wady powstałe w wyniku przechowywania polakierowanych elementów w inny sposób, niż w suchych i przewiewnych pomieszczeniach z wykluczeniem narażenia na działania zewnętrznych warunków atmosferycznych (np. promieniowanie UV, temperatura, gazy, wilgotność, opady atmosferyczne).
4.9. AMSTAL nie udziela gwarancji na wykonanie usługi samego przygotowania powierzchni (np. chromianowania).
4.10 AMSTAL udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy od daty wystawienia faktury. Naprawy gwarancyjne nie przedłużają terminu gwarancji.
4.11. Odpowiedzialność AMSTAL z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy.
4.11.1 Wszelkie zmiany zasad udzielonej gwarancji, w szczególności czas jej obowiązywania oraz zakres, wymagają każdorazowo wyraźnego oświadczenia gwaranta. Oferta w tym zakresie może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, zaś wszelkie jej zmiany i uzupełnienia poczytuje się za nieważne.
4.12. Odbiór jakościowy usługi lakierowania proszkowego dokonywany jest przed prefabrykacją. Wygląd powłoki ocenia się na powierzchni istotnie ważnej. Zamawiający musi określić powierzchnię istotnie ważną, która stanowi część powierzchni całkowitej, istotną z punktu widzenia wyglądu i użyteczności wyrobu. Nie włącza się do powierzchni istotnie ważnych krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugorzędnych. Powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć żadnych rys sięgających aż do metalu podłoża. Kiedy oznaczana powierzchnia jest oglądana pod kątem około 60o do wierzchniej powierzchni, żaden z podanych niżej defektów nie może być widoczny z odległości 3 m: nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze, wtrącenia, kratery, matowe plamy, pory, wgłębienia, zadrapania lub inne nie do zaakceptowania skazy. Powłoka musi mieć równomierny kolor i połysk z dobrym kryciem. Kryteria te muszą być spełnione przy następujących warunkach oceny:
– dla elementów używanych na zewnątrz: oglądanie z odległości 5 m.
– dla elementów używanych wewnątrz: oglądanie z odległości 3 m.
4.12.1 W przypadku lakierowania farbami metalicznymi dopuszczalne są niewielkie różnice w odcieniu związane ze specyfiką farb perlistych (efekt perlisty) – różny kąt padania i odbicia światła od cząstek perlistych. Sytuacja może zmieniać się wraz z intensywnością nasłonecznienia oraz kątem obserwacji.
4.13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku przechowywania, przeładunku, montażu lub używania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
4.14. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy użytkowane w środowisku od C1 do C3 włącznie, zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2001 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk”, data zatwierdzenia: 2001-06-13, data publikacji: 2001-06-13.
4.15. Reklamacja ma formę pisemną. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej: nr zamówienia, nr faktury VAT, określenie przedmiotu Umowy oraz opis wady. Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania jest sporządzenie wspólnego protokołu oględzin w zakładzie AMSTAL, chyba że AMSTAL zwolni Zamawiającego z tego obowiązku.
4.16. AMSTAL rozpatruje poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Termin powyższy nie biegnie w przypadku konieczności wykonania specjalistycznych badań lub ekspertyz.
4.17. AMSTAL ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji w sytuacji, kiedy Zamawiający wiedział w chwili odbioru przedmiotu umowy o istnieniu wady lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej przedmiotu umowy.
4.18. Gwarancja dotyczy wad powstałych w temperaturze mieszczących się w przedziale od -30ºC do +70ºC.
4.19. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.
4.20. Zamawiający powinien w ciągu 5 dni od ujawnienia wady zgłosić pisemną reklamację do AMSTAL. W przypadku widocznych uszkodzeń, braków ilościowych lub braków w asortymencie, Zamawiający powinien odnotować ten fakt w dokumencie dostawy WZ i w ciągu 2 dni zgłosić pisemną reklamację na adres AMSTAL.
4.21. AMSTAL przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może żądać okazania przez Zamawiającego dowodu zakupu.
4.22. W uzasadnionych przypadkach AMSTAL może zlecić niezależną ekspertyzę mającą na celu identyfikację wady i ustalenie przyczyny jej powstania. W przypadku, kiedy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wada nie jest objęta niniejszą gwarancją, AMSTAL może obciążyć Zamawiającego kosztami wykonania niezależnej ekspertyzy.
4.23. AMSTAL ponosi odpowiedzialność z tytułu reklamacji do wartości netto wykonanej usługi objętej reklamacją.
4.24. W ramach udzielonej gwarancji AMSTAL ponosi odpowiedzialność jedynie za normalne następstwa swojego działania. AMSTAL nie ponosi odpowiedzialności za zyski i korzyści utracone przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia reklamacji, a także na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego umów w stosunku do jego kontrahentów.
4.25. Z uwagi na udzielenie przez AMSTAL gwarancji, rękojmia zostaje wyłączona.

5. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
5.1. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty wynagrodzenia uzgodnionym terminie. W razie wątpliwości o terminie zapłaty decyduje termin wskazany na fakturze VAT wystawionej przez AMSTAL.

6. Szczegółowe warunki wykonywania usługi nakładania powłok metodą lakierowania proszkowego.
a) Do niniejszych warunków mają zastosowanie postanowienia szczegółowych warunków wykonywania usługi lakierowania proszkowego, chyba że poniżej inaczej zastrzeżono.
b) Minimalna wartość usługi dla pojedynczego wzoru lub koloru wynosi 250,00 zł netto.
c) W przypadku nie umieszczenia w treści zamówienia numeru oferty specjalnej, obowiązują aktualne ceny AMSTAL.
d) W przypadku kształtowników właściwości procesu technologicznego powodują powstanie ok. 2 cm odpadu technicznego na każdym z końców kształtownika, co nie stanowi wady.

7. Zasady transportu i przechowywania
7.1. W przypadku, kiedy strony nie określiły w Umowie warunków transportu, Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać następujących warunków transportu, składowania i montażu:
a) transport w koszach lub na paletach specjalnie do tego przeznaczonych,
b) transport pojazdem „zakrytym” zabezpieczającym opakowany materiał przed warunkami atmosferycznymi,
c) zabezpieczenie materiału przed przesuwaniem podczas transportu za pomocą specjalnych pasów przeznaczonych do tego celu,
d) nie przechowywać w folii lub innym opakowaniu po zakończeniu transportu.
7.2. AMSTAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nie zastosowaniem się przez Zamawiającego do zasad wskazanych w pkt. 7.1 powyżej oraz w związku z załadunkiem, przewożeniem, rozładunkiem i montażem materiału w sposób niezgodny z zasadami BHP, przepisami prawa o ruchu drogowym i innymi przepisami mającymi zastosowanie.

 

8. Warunki płatności

8.1. Zamawiający, dokonując zakupu, może wybrać następujące formy płatności:

a) gotówka:

– płatność w kasie podczas osobistego odbioru towaru w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego;

– za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru przez Zamawiającego od firmy spedycyjnej pod wskazanym przez Zamawiającego adresem dostarczenia zakupionego towaru;

b) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego;

c) przelew z odroczonym terminem płatności – według ustalonych indywidualnie z AMSTAL terminów płatności oraz warunków odroczonej płatności;

Zamawiający wskazuje wybraną przez siebie formę płatności w zamówieniu.

8.2. Płatność Zamawiającego w formie przelewu z odroczonym terminem płatności wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego. W przypadku tej formy płatności towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uregulowania przez Zamawiającego ceny sprzedaży w pełnej wysokości.

8.3. Dla uzyskania zgody AMSTAL na dokonanie zapłaty przelewem z odroczonym terminem płatności Zamawiający zobowiązany jest uprzednio wykazać się przynajmniej trzykrotną terminową zapłatą Sprzedawcy za towar lub usługę w formie gotówkowej lub w formie przedpłaty.

8.4. AMSTAL zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności oraz zmniejszenia limitu kredytowego w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą należności.

8.5. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za towar wskazany na fakturze VAT oraz do terminowej wpłaty zaliczek uzgodnionych z AMSTAL.

8.6. Brak terminowej wpłaty zaliczki przy transakcjach, w których jest ona wymagana, powoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

8.7. Przedsiębiorcy posiadający zgodę na płatność przelewem z odroczonym terminem płatności, zobowiązani są do dostarczania AMSTAL listy pracowników upoważnionych do dokonywania zakupów i odbioru towaru.

 

9. Dostawa i odbiór towaru

9.1. Zakupiony towar wydawany jest Zamawiającemu w miejscu wykonywania działalności przez AMSTAL. Towar może być przesłany do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

9.2. W uzgodnieniu z AMSTAL, wydającym towar, Zamawiający może skorzystać na swój koszt z usług wybranej firmy spedycyjnej, która dostarczy zakupiony towar pod wskazany przez niego adres. Podstawą do przekazania towaru Zamawiającemu jest czytelnie podpisany przez niego dokument WZ.

9.3. AMSTAL może zastrzec, iż w przypadku odbioru towaru przez osobę trzecią musi ona posiadać pisemne upoważnienie od Zamawiającego do odbioru towaru i podpisywania dokumentów w imieniu Zamawiającego.

9.4. AMSTAL, na wyraźne życzenie Zamawiającego, może skalkulować w cenie sprzedaży towaru koszt jego dostarczenia Zamawiającemu przy użyciu własnego transportu AMSTAL. Warunki sprzedaży towaru wraz z transportem własnym AMSTAL muszą zostać indywidualnie uzgodnione przez Strony na etapie składania zamówienia lub umowy ramowej.

9.5. Przy osobistym odbiorze towaru w miejscu wykonywania działalności przez AMSTAL, osoba odbierająca winna dokonać sprawdzenia ilości i zgodności asortymentu wydawanych towarów ze złożonym zamówieniem. Podpisanie dokumentu wydania (WZ) oznacza potwierdzenie ilości i zgodności asortymentu odebranych towarów ze złożonym zamówieniem.

9.6. W przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Zamawiający winien dokonać sprawdzenia ilości i zgodności towarów ze złożonym zamówieniem w momencie dostarczenia produktów przez kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, lub otrzymania uszkodzonej przesyłki, Zamawiający powinien spisać, w obecności kuriera, protokół rozbieżności lub/i uszkodzenia przesyłki. Spisany protokół Zamawiający winien niezwłocznie przesłać do AMSTAL faksem na nr: +48 12 419 26 27 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@amstal.pl. Protokół dokumentujący okoliczności zaistniałego zdarzenia, ułatwi rozpatrzenie przez AMSTAL reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego z tego tytułu.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Ogólne Warunki Umów obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu ich wyraźnego odwołania.
10.2. Zamawiający może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody AMSTAL.
10.3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.4. Do stosunków prawnych wynikających z Umowy, w zakresie nieuregulowanym w Ogólnych Warunkach Umów lub w samej Umowie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
10.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla AMSTAL.

ADRES: 32-085 Giebułtów • ul. Judyty 18
tel: 12 419 25 57 • fax: 12 419 26 27
www.amstal.pl • e-mail: biuro@amstal.pl

UE-logo